preloader

Termeni și condiții

ItHero.ro – este denumirea comerciala a IT HERO TECHNOLOGIES S.R.L., persoana juridică de naționalitate română, avand sediul social în Bucuresti, Bulevardul Lacul Tei Nr. 1 Bis Et. 4, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/7/2022, cod unic de inregistrare fiscala RO45421557, numit în continuare Vânzător.

Client – poate fi orice persoana fizică peste 16 ani sau persoana juridică care are sau obtine acces la ofertă, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de existent intre IT HERO TECHNOLOGIES S.R.L. si acesta.

Contract – reprezinta contractul încheiat între Vânzător și Cumpărător și semnat de ambele părți, fără a fi obligatorie prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Contractului, cu informarea Clientului , nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

LIVRAREA BUNURILOR

În lipsa unei precizări exprese în cadrul contractului cu privire la modalitatea de livrare, Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însotitoare.

TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILA – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Clienți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

ro_RORO